!_Box-1A-Efezebrief-Groothoek-1B-crop-websiteBox-1A-Efezebrief-Orgelboven-1B-crop-website

Informatie algemene Ere-Diensten vanuit het OT en OT serie (1);
In de serie Verkondigingen over ZIJN Boodschap, wordt steeds vanuit een bepaald Bijbelboek per thema of hoofdstuk uitvoerig uitleg gegeven, bijvoorbeeld uit het NT over de brieven van; Paulus, Jakobus en Johannes, maar ook uit het OT zoals; Richteren, Ruth, Esther, enz.. Hierdoor ontstaat een compleet naslagwerk van de Bijbelboeken waarin men steeds gestruktureerd informatie kan vinden, om te verstaan wat God ons in Zijn onfeilbaar Woord heeft te kennen gegeven in deze eindtijd. Dit wordt gedaan door middel van Erediensten, in de serie's (1) en (2) waarbij ook de liederen zijn afgebeeld en door orgelmuziek worden begeleid om mee te zingen. Hierdoor zijn  Erediensten in kleinere gemeenschappen een mogelijkheid geworden. Maar ook om meer zelfstandig studie te doen naar de Bijbelse waarheden of om een antwoord te krijgen op persoonlijke vraagstellingen over een bepaald thema.

Zie voor meer informatie Ere-Diensten (2) waarin specifieke uit het NT de vier Evangeliën worden behandeld en omschreven; klik hier

Thema's per serie;
Box A: Efeze brief - "Een profetie in de Efeze brief"
Box B: 1-2-3-Johannes - "Christus en Zijn volk en de Antichrist"
Box C: 1-2 Thessalonisenzen - "Wij en Gij in onze tijd!" (7e Hervormingsperiode)
Box D: Jakobus + Judas - "Na de verzoeking de kostelijke vrucht!"
Box E: Hebreeën - "Het Goddelijke nieuwe verbond voor de mens!"
Box F: Richteren - "Het opnieuw profeteren vanuit Richteren"
Box G: Ruth - "de 144.000 inclusief de elfde uur werkers"
Box H1: Esther en Hooglied - "De ervaring van de kleine Jacobs benauwdheid"
Box H2: Esther en Hooglied - "De ervaring van de kleine Jacobs benauwdheid"

Informatie Evangelie Ere-Diensten (2) zult u informatie vinden aangaande de vier Evangeliën; klik hier voor meer informatie

Zie voor studie de hoofdstukken van Mattheus 20 t/m 28 de Bijbelstudies uit; Klik hier; "ZIJN Boodschap in de Profetie - Verdieping 1- De vier Evangeliën"

Iedere DVD-box bevat acht 1u 45m durende erediensten. Zie hieronder per DVD-box de onderwerpen:

Bij deze Ere-Diensten (zeker vanaf Box E) is voorafgaande Bijbel cursus/studie noodzakelijk om deze Ere-diensten goed te kunnen verstaan, en ook tijdens de Luide Roep uit te kunnen dragen aan Gods oprechte kinderen in alle kerken.


Video's van Erediensten kunt u tevens op DVD bestellen in de Webwinkel

Box A

A1. Efeze 1:1-23 - "Uitverkoren zijn in de eindtijd"
A2. Efeze 2:1-21 - "De twee genadegaven"
A3. Efeze 3:1-21 - "God onthult zijn verborgenheden"
A4. Efeze 4:1-16 - "Eenheid in waarheid is verzegeling"
A5. Efeze 4:17-32 + Hand.19 - "VOLGT HEN NIET"
A6. Efeze 5:1-21 - "God bepaalt onze taak"
A7. Efeze 5:22-33 +1 Kor. 14 - "Gelijk ook de wet zegt"
A8. Efeze 6:1-24 - "Een wapenrusting vol met waarheid"

Box B

B1. 1 Johannes  1:1-10+2:1-11 - "In gemeenschap met het Licht, zijn geen ergernissen"
B2. 1 Johannes 2:12-29 - "Hebt gij de zalving van de Heilige?"
B3. 2 Thessalonicenzen 2:1-17 - "Wie is de leugenaar?"
B4. 1 Johannes 3:1-24 - "Die in Hem blijft zondigt niet!"
B5. 1 Johannes 4:1-23 - "Wij herkennen de geest der waarheid en der dwaling!"
B6. 1 Johannes 5:1-21 - "De Drie Eenheid in de Godheid!"
B7. 2 Johannes 1:1-12 - "Wij hebben geen gemeenschap met hun leer en boze werken!"
B8. 3 Johannes 1:1-14 - "Wij willen medearbeiders worden der waarheid Gods!"

Box C

C1. 1 Thessalonicenzen 1:1-10 - "Wij zijn afgekeerd van de afgoden om Hem te dienen"
C2. 1 Thessalonicenzen 2:1-20 - "Wij hebben twee kronen te winnen, welke kroon krijgt u?"
C3. 1 Thessalonicenzen 3:1-13 - "Compromissen maken met God, is verlies van het eeuwig leven!"
C4. 1 Thessalonicenzen 4:1-18 - "De vrouw wil met ons hoereren, maar dat laten wij toch niet toe?"
C5. 1 Thessalonicenzen 5:1-28 - "Het is niet vrede zonder gevaar, maar duisternis, slapen en dronken zijn!"
C6. 2 Thessalonicenzen 1:1-12 - "Tijdens de schudding zal blijken, wie een waarachtig getuigenis zal geven!"
C7. 2 Thessalonicenzen + Openb. 13:1-18 - "Bij de derde engel komt de toets, welk teken denkt u te ontvangen?
C8. 2 Thessalonicenzen 3:1-18 - "Ongeschikte en boze mensen zullen ongeregeld wandelen, tekent dien!"

Box D

D1. Jakobus 1:1-27 - "Een ieder wordt verzocht, maar hoe gaan we hiermee om?"
D2. Jakobus 2:1-13; Lukas 14:1-35 - "Hebt u de oprechte werken niet, dan mist u het volmaakte geloof!"
D3. Jak. 2:14-26; Mat. 12:33-45; 21:28-32 - "Hebt u de oprechte werken, dan hebt u de derde toets doorstaan!"
D4. Jakobus 3:1-18 - "Een tong vol twist, nijd en bitterheid, zal de Luide Roep niet gaan brengen!"
D5. Jakobus 4:1-17 - "Indien de HEERE wil, en wij leven, mogen wij de Luide Roep brengen!"
D6. Jakobus 5:1-20 - "Als wij lankmoedig gaan profeteren, krijgt de Landman de kostelijke vrucht!"
D7. Judas 1:1-13 - "De Bijbelse geschiedenis wijst, de goddeloze zondaar aan en terecht!"
D8. Judas 1:13-25 - "De duisternis over de 1000 jaar! En de 144.000 hebben kennis als Henoch!"

Box E1+E2

Box E1

E1. Hebreeën 1:1-14 - "Christus als mens en toch gegenereerd door de Vader!"
E2. Hebreeën 2:1-18 - "Christus staat ons bij met Zijn engelen, om ons de zaligheid te laten beërven!"
E3. Hebreeën 3:1-19 - "De eerste tot en met de derde wake zijn voorbij, zijn wij bereid in de vierde wake?"
E4. Hebreeën 4:1-16 - "De rust brengt de verkwikking, voor en tijdens de vierde wake!"
E5. Maleachi 1:1-14 - "God heeft Zijn tafelen gegeven, maar wij hebben dezen volledig verontreinigd!"
E6. Hebreeën 5:1-14 - "Wij kunnen in het eeuwig verbond komen, naar de ordening van Melchizedek!"
E7. Hebreeën 6:1-20 - "Wij kunnen nog maar eenmaal, het Heilige der heiligen betreden!"
E8. Maleachi 2:1-17 - "Het verbond is geschonden en er is een vreemden gods getrouwd!"

Box E2

E09. Hebreeën 7:1-28 - "Voor de totstandkoming zal God ons in alles toetsen, of wij getrouw zijn!"
E10. Maleachi 3:1-18 - "Worden wij gelouterd als goud en zilver, of worden we vervloekt met het ganse volk?"
E11. Hebreeën 8:1-13 - "Voordat de Ark des verbonds is buitgemaakt, kunt u deelhebben aan het eeuwig verbond!"
E12. Hebreeën 9:15-28 - "Als de vaten besprengd worden met bloed, zullen we kunnen zijn als de profeet Elia!"
E13. Hebreeën 10:1-39 - "Hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken!"
E14. Hebreeën 11:1-40 - "Door geloof in de tegenwoordige waarheid, ziet men wie u écht bent in de eindtijd!"
E15. Hebreeën 12:1-29 - "Willen we de eerstelingen den HEERE zijn, dan worden we gekastijd in liefde!"
E16. Hebreeën 13:1-24 - "Als voorgangeren moeten we binnen de legerplaats, met de weggaande bok strijden!"

Box F1+F2

Box F1

F1. Richteren 1 – “Gij en wij zullen geen verbond maken, met de inwoners dezes lands!”
F2. Richteren 2 – “Wij hebben met hen een verbond gemaakt. En God heeft hun tot een strik gemaakt!”
F3. Richteren 3 – “Velen hebben de dochters, bossen en beelden gediend en worden met het zwaard doorstoken”
F4. Richteren 4 en 5 – “De profeten met de elfde uur werkers, zullen een lied zingen voor Gods troon!”
F5. Richteren 6 – ”Ontvangt u Gods teken en roeping? Dan gaat u De twist met de afgodische aanbidders aan!”
F6. Richteren 7 – ”Wie zijn de honden en wie buigen de knieën? Deze zullen de Luide Roep niet gaan brengen!”
F7. Richteren 8 – ”Twisten en hoereren binnen Gods volk, Brengen scheiding tussen God en Zijn volk!”
F8. Richteren 9:1-57 – “Er wordt een boze geest gezonden door God, Zie de vleierijen en listelijkheden van de leiders!”

Box F2

F9. Richteren 9:22-57 – “De vergelding komt voort uit hun bedrog, En de sterke toren brengt de molensteen aan!”
F10. Richteren 10+11 – ”De Jefta’s worden als het overblijfsel geroepen, Want de herders kunnen niet meer profeteren!”
F11. Richteren 12+13 – ”De opstandigen en leugenaars worden gestraft! En Christus komt bij de nederigen van hart!”
F12. Richteren 14+15 – ”Christus heeft bepaald wanneer de jonge leeuw Weer, voor het bruilofsfeest, heeft gebruld!”
F13. Richteren 16 – ”De deur is volledig verwijderd voor iedereen, Met de posten en grendelboom en pilaren!”
F14. Richteren 17+18 – ”Gods oordeel komt straks ook over de dief, de valse priester en Zijn volk!”
F15. Richteren 19+20 – ”Het hoereren van de jonge vrouw, leidt tot bijna vernietiging van de jongste stam!”
F16. Richt. 21+Jozua 5 – ”Het overblijfsel wordt hersteld en de voorbereidingen voor de strijd zijn getroffen!”

Box G

G1. Jozua 6, Ruth 1 – “Als eerste wordt de stad Rome aangevallen en de elfde uur werkers geroepen en bevrijd!”
G2. Ruth 1 – “God is koning en Elimelech’s nageslacht zal vastelijk triomferen samen met Christus!”
G3. Ruth 1, 2 – “Uw God is mijn God en jullie waarheid en licht is ook mijn oprechte overtuiging geworden!”
G4. Ruth 2, 3 – “Komt bij de 144.000 en eet het nieuwe brood! Baad u en zalf u en doe uw klederen aan!”
G5. Ruth 2, 3 – ”De elfde uur werkers komen persoonlijk voor Christus te staan, bij het verzoendeksel!”
G6. Ruth 3, 4 – ”Wat wordt er beslist over de elfde uur werkers? De HEERE bestraffe u nu zelf satan!”
G7. Ruth 3, Gen. 36b-38 – ”Want Uw huis worde als Rachel en Lea, en als Perez die Thamar aan Juda baarde!”
G8. Ruth 4, Gen. 38 – “De breuk is gekomen en de ziel wordt verkwikt, hierna zijn er 144.000 dienaren van God!”

Box H1+H2

Box H1

H1. Esther 1, Hooglied 1 – ““Als de vrouw weigert te gehoorzamen dan ontsteekt de NWO leider in grimmigheid!””
H2. Esther 1, Hooglied 1 – “Als de schoonheid van de vrouw ten toon wordt gespreid, zal het oordeel vallen!”
H3. Esther 2 – “God grijpt straks weer in vlak voor- en tijdens de zondagswet afkondiging van de NWO macht!”
H4. Esther 2 – “Het nieuwe licht, in de maaltijd van Esther, is voorbereid voor deze wereld!”
H5. Esther 3 – ”Eerst Gods waarheid ontvangen en vervolgens ons laten gebruiken door satan in het fanatisme!”
H6. Esther 3 – ”De handlangers van satan, gaan mee in de NWO praktijken van de 2 beesten uit Opb. 13!”
H7. Hooglied 2 – ”De twee verschillende verzegelingen komen, waarin wordt u persoonlijk verzegeld?”
H8. Hooglied 3 – “De schelletjes worden gehoord binnen Gods volk, maar wat doen de Levieten hiermee?”

Box H2

H9. Esther 3+4 – “De koning en Haman zaten en dronken, en zo scheurde Mordechai zijn klederen!”
H10. Esther 5+6 – ”De Grote Koning, Jezus Christus grijpt in, dus haast u, neem dat kleed en dat paard!”
H11. Esther 6+7 – ”Wie is die, en waar is denzelve, die zo doet? Zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten!”
H12. Esther 7+8 – ”Als ons de gouden scepter wordt toegereikt, is de verzegeling in het eeuwig verbond bereikt!”
H13. Hooglied 5+6 – ”De HEERE is mijn banier! En ik ben mijns Liefsten en mijn Liefsten is mijn!”
H14. Hooglied 7+8 – ”Het eeuwig verbond is voor Gods volk, bij de zondagswet bekrachtigd!”
H15. Esther 9 – ”Pas op voor uzelf, om de roof in Babylon! De tien koningen worden als laatste gedood!”
H16. Esther 9+10 – ”Wij zullen geplant worden, op de berg des Heiligen sieraads en gaan naar de Heilige stad!”

 

Box I1

 Box I1

I1. Mattheus 1:1_25  De gebeurtenissen met de voorvaderen en de drie keer veertien geslachten!"
I2. Mattheus 2:1-23 – De koning van het Noorden en de martelaren rondom de zondags wet”
I3. Mattheus 3:1-17 – “De leiders als het adderengebroedsel. Christus in actieve dienst met de 144.000!”
I4. Mattheus 4:1-25 – “Zullen wij ook Jezus terstond volgen? Ook alles achter latende!”
I5. Mattheus 5 Inleiding – ”Wij hebben de zaligsprekingen vanaf de berg, maar wij hebben ook 3+1 bergen!”
I6. Mattheus 5:1-10 – ”Wij moeten de gerechtigheid van onze God bezitten, dan komen wij in het eeuwig verbond!”
I7. Mattheus 5:11-48 – ”Niet alleen haat, maar ook verborgen wraak gevoelens, is overtreden van Gods wet!”
I8. Mattheus 6:1-34 – “Jezus Christus leert ons bidden! En we kunnen nooit twee heren dienen!"

Box I2

 Box I2

I9. Mattheus 7:1-5 – “Vermanen is iets anders dan oordelen, want u mag pas vermanen als u wilt sterven!”
I10. Mattheus 7:6-14 – ”Het oprechte gebed vermag veel. maar het wordt wel een enge weg!”
I11. Mattheus 7:15-29 – ”De ware vruchten kunt u mede leren ontdekken door het laatste licht!"
I12. Mattheus 8:1-13 – ”Hoe melaats zijn wij ZDA? Of gaan de Katholieken ons voor in Gods koninkrijk?”
I13. Mattheus 8:14-34 – ”Het schip komt in de derde Wee! En u bent omringd met mensen van de duivel bezeten!”
I14. Mattheus 9:1-17 – ”Christus en Zijn volgelingen brengen Nieuw Licht, alleen in Nieuwe vaten!”
I15. Mattheus 9:18-38 – ”De leiders en de onreine dode kerk met de blinden, krijgen nog een kans voor de oogst!”
I16. Mattheus 10:1-10 – ”De discipelen worden als hervormers geroepen, met een nieuwe opdracht voor deze tijd!”

Box I3

 Box I3

I17. Mattheus 10:10-22 – "In deze duisternis bent u om Mijnentwil, het licht der wereld!”
I18. Mattheus 10:23-42 – “Er is geen 1000 jarig vrederijk! Maar wel tweedracht in de wereld, kerken en gezinnen!”
I19. Mattheus 11:1-4 – “Een drievoudige profetie, met twijfelaars, welke altijd in splinter groepering zal eindigen!”
I20. Mattheus 11:15-30 – “De spade regen is voor de kinderkens die God het heeft willen openbaren!”
I21. Mattheus 12:1-4 – “Christus volgelingen doen straks ook, wat niet geoorloofd is op de valse rustdag!”
I22. Mattheus 12:5-21 – “En de fanatici, uitgegaan zijnde, houden te zamen raad hoe ze u doden zullen!”
I23. Mattheus 12:22-40 – “Het koninkrijk en de stad en het huis zullen tegen zichzelf verdeeld zijn!”
I24. Mattheus 12:41-50 – “Het laatste boze geslacht krijgt, zeven andere boze geesten, bozer dan hij zelf!”

 

Box I4

 Box I4 *Video 8x op de website

*I25. Mattheus vervolg – “Wijkt af van de weg, maakt u van de baan, laat de Heilige Israëls van ons ophouden!”
*I26. Mattheus vervolg – “Als u de Schriften onderzoekt om uw eigen mening te rechtvaardigen….. wat dan?!”
*I27. Mattheus vervolg – “Tarwe en onkruid groeien samen op, maar wordt u, als onkruid, eerst in busselen verbrand? ”
*I28. Mattheus vervolg – “Wilt u ook waarheid en gerechtigheid planten? Dan gaat u dwaling en zonde tegen werken!”
*I29. Mattheus vervolg – “Heeft u ook het enige juist hart voor al uw medemensen, d.m.v. de goddelijke natuur in u?”
*I30. Mattheus vervolg – "Hebt u uw eeuwige schat gevonden? Weet u wel wat dit voor de eeuwigheid betekent?"
*I31. Mattheus vervolg – "Er zijn maar twee mogelijkheden; u bent een parasiet of u bent de koopman van de parel!"
*I32. Mattheus vervolg – “Als straks de netten worden binnengehaald, is er voor niemand meer een tweede kans!"

Box I5

 Box I5

I33. Mattheus vervolg – “Door de laatste overvloedige schatten van waarheid, kunt u in het eeuwig verbond komen."
I34. Mattheus vervolg – “Ze zullen zich ook aan u, als profeet, gaan ergeren in heel het land, maar ook in uw huis!"
I35. Mattheus vervolg – "We kunnen nu al weten wat er staat te gebeuren als kerk en staat een wordt!"
I36. Mattheus vervolg – "De Republikeinse macht in Amerika, is de start voor; de valse profeten, pausdom en VN!"
I37. Mattheus vervolg – "Begrijpen we de huidige uitsteltijd nog wel, of leven we gewoon door als al de anderen?"
I38. Mattheus vervolg – "Wordt u ook met innerlijke ontferming over de broeders en zusters in uw kerk bewogen?"
I39. Mattheus vervolg – "Blijft u wel op Jezus Christus vertrouwen, of begint u ook te mopperen en te twijfelen?"
I40. Mattheus vervolg – "Als u niet doet wat Christus van u verlangt, komt u niet door de Jacobsbenauwdheid heen!"

Box I6

 Box I6

I41. Mattheus vervolg – “Pas in de vierde wake komt Jezus ons te hulp, want wij, als Zijn discipelen, zijn kleingelovigen!"
I42. Mattheus vervolg – "Heden Hosanna en morgen kruisigt Hem, dat was toen zo, maar nu al weer!"
I43. Mattheus vervolg – "Tijdens de 3 toetsen staat Jezus ons bij, indien wij Zijn gerechtigheid willen ontvangen!"
I44. Mattheus vervolg – "Als wij ons achter deze blinden scharen, zijn wij met hen het eeuwig leven niet waardig!"
I45. Mattheus vervolg – "Blijft gijlieden ook onwetend? Of herkent u de haarklovers en spionnen al in uw omgeving?"
I46. Mattheus vervolg – "De smekende moeder met haar dochter wordt genade geschonken door de Spade Regen!"
I47. Mattheus vervolg – "Ook de Babylonische kerken worden beproefd, in de standvastigheid van hun geloof!"
I48. Mattheus vervolg – "In Decapolis worden de dove oren en de tong losgemaakt, dat de oprecht mogen spreken!"

Box I7

 Box I7

I49. Mattheus vervolg – “Zij die het ware teken willen verstaan, zullen ook het ware teken mogen uitdragen!"
I50. Mattheus vervolg – “Het boos en overspelig geslacht krijgt een teken, maar dan is het ook voor velen te laat!"
I51. Mattheus vervolg – “Als het Nieuwe Licht en Gods geboden vernederd worden, wat zal dan uw getuigenis zijn?"
I52. Mattheus vervolg – “"Als Jezus Christus de Steen is en de sleutel geeft, wie heeft dan ook een sleutel en is Petrus?"
I53. Mattheus vervolg – “Beseft u nog wel wie er achter u staat? Als u het leven "dacht" te behouden, zult u het verliezen!"
I54. Mattheus vervolg – “Wat moet er met onze gevoelens, gedachten en daden gebeuren om gered te worden?"
I55. Mattheus vervolg – “Als u met Jezus Christus op de berg bent, moet u het Nieuwe Licht deelachtig worden!"
I56. Mattheus vervolg – “Als u in de voetstappen van Christus wilt gaan, kunt u ook van Mozes en Elia iets leren!"

Box I8

 Box I8

I57. Mattheus vervolg – “De hoop, waarin wij leven, kan ons nog ontzegd worden, door niet goed voorbereid te zijn!"
I58. Mattheus vervolg – “Kunt u met Christus en de 144.000 zeggen; berg word opgeheven en in de zee geworpen?"
I59. Mattheus vervolg – “Er wordt een oprechte groep uit Babylon zalig gemaakt en vergeven, terwijl het verloren was!"
I60. Mattheus vervolg – “Hoe reageert(de) u nadat u genade werd geschonken? Of was u ook die ene dienstknecht?"
I61. Mattheus vervolg – “Hoe belangrijk is het berouw te hebben? Hierna volgt de vergevende genade van God!"
I62. Mattheus vervolg – “Hoe kunnen de  verzoekingen tot ons komen, als de overspelige vrouw tot ons wordt gebracht?"
I63. Mattheus vervolg – “Hoe kunnen we de drie hoornen ontdekken? En wat verwacht God van deze drie hoornen?”
I64. Mattheus vervolg – “Waarom krijgen we loon naar werken? En wat kunnen we allemaal mee gaan maken?"

 

Het is raadsaam om bij de serie "Verkondigingen over ZIJN Boodschap" De Bijbelcommentaren van E.G. White in het bezit te hebben.

Bijbelcommentaar-2nd-ed[1]
De Bijbelcommentaren van E.G. White