Login
Serie-4_Verdieping-1 - 43_De drievoudige vijanden van Gods volk. Deel 1

Richteren 6:3; "Want het geschiedde, als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op, en de Amalekieten, en die van het oosten kwamen ook op tegen hen." Openbaring 16:13,14; "En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almacht...

Serie-4_Verdieping-1 - 44_De drievoudige vijanden van Gods volk. Deel 2
Serie-4_Verdieping-1 - 44_De drievoudige vijanden van Gods volk. Deel 2

Jesaja 11:13,14; "En de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar zij zullen den Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen te zamen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn." Openbaring 16:13,14; "En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des vals...


Verwante items:

Thema - Daniel 11:40-45

DE DAG DES HEREN IS NABIJ; "De wereld is vol onrust door de oorlogsgeest. De profetie van het elfde hoofdstuk van Daniël is bijna tot haar gehele vervulling gekomen. Spoedig zullen de tonelen der...

Thema - Meer licht op Openb. 17

Openbaring 17:10-11; "En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het...

Bijbelboek - Daniël 10

Nieuwe openbaring aan Daniël door een hemelse verschijning 1 In het derde jaar van Kores, den koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Béltsazar, een zaak geopenbaard, en die zaak...

Bijbelboek - Daniël 11

Profetie over de koningen van Perzië en Griekenland en de oorlog tussen den koning van het Noorden en het Zuiden 1 Ik nu, ik stond in het eerste jaar van Daríus, den Meder, om hem te versterken en...