Login
Serie-4_Verdieping-1 - 42_Chazon, Mareh + boekbespreking.

Daniel 8:26; "Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid; en gij, sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe."


Verwante items:

Thema - Het gedurig

Daniel 8: 11-14; "Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen. 12 En het heir werd...

Bijbelboek - Daniël 8

Gezicht van den ram en den bok 1 In het derde jaar des koninkrijks van den koning Bélsazar, verscheen mij een gezicht, mij Daniël, na hetgeen mij in het eerste verschenen was. 2 En ik zag een...

Bijbelboek - Daniël 9

Gebed van Daniël 1 In het eerste jaar van Daríus, den zoon van Ahasvéros, uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën; 2 In het eerste jaar zijner regering, merkte...