Verkondigingprofeten en verzamelprofeten en hun namen. De naam van een profeet correspondeert altijd met de opdracht die hij/zij krijgt.

"De Bijbel heeft zijn schatten voor deze laatste generatie verzameld en samengebonden. Alle grote gebeurtenissen en plechtige handelingen van het Oude Testament zijn, en worden herhaald in de gemeente van de laatste dagen. ... Alle invloeden van het verleden komen samen met nieuw en toegenomen licht, toegenomen kracht wordt gegeven aan allen die het licht willen volgen." [3SM p.338-339]

Openbaring 10:3,4; "...en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet."

Daniel 8:26; "Het gezicht nu van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid; en gij, sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. Toen werd ik, Daniel, zwak, en was enige dagen krank; daarna stond ik op, en deed des konings werk; en ik was ontzet over dit gezicht; maar niemand merkte het."

Openbaring 16:13,14; "En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten almachtigen Gods."

"De waarheden die wij ontvingen in 1841, '42, '43 en '44 moeten nu bestudeerd en verkondigd worden. De boodschappen van de eerste, tweede en derde engel zullen in de toekomst met luide stem verkondigd worden. Zij zullen in ernstige vastberadenheid worden gebracht en in de kracht van de Geest.”

(Manuscript Releases, volume 15, 371.)

Ezechiel 37:1,14; "De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen. ... En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE."

Daniel 8: 11-14; "Ja, hij maakte zich groot tot aan den Vorst diens heirs, en van denzelven werd weggenomen het gedurig offer, en de woning Zijns heiligdoms werd nedergeworpen.
12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.

DE DAG DES HEREN IS NABIJ; "De wereld is vol onrust door de oorlogsgeest. De profetie van het elfde hoofdstuk van Daniël is bijna tot haar gehele vervulling gekomen. Spoedig zullen de tonelen der benauwdheid waarvan in de profetieën gesproken wordt, plaats vinden."

Openbaring 17:10-11; "En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve."

"In 1840 ging een andere profetie in vervulling, die algemene belangstelling trok. In 1838 had Josiah Litch, één van de belangrijkste verkondigers van de wederkomst van Christus een werk gepubliceerd waarin hij zijn interpretatie van Openbaring 9 gaf en de val van het Ottomaanse rijk voorzegde. Volgens zijn berekeningen zou deze macht „in de loop van de maand augustus 1840" ten val worden gebracht."

Jesaja 58:12; "En die uit u voortkomen, zullen bouwen de oude verwoeste plaatsen; de fondamenten, van geslacht tot geslacht verwoest, zult gij oprichten; en gij zult genaamd worden: Die de bressen toemuurt, die de paden weder opmaakt, om te bewonen."

De genadedeur sluit voor de Zevendedags Adventisten bij de Zondagswet waarna Gods oprechte kinderen de luide roep zullen brengen. Hierbij dienen ze zonder vlek of rimpel (Ef 5:27) en zonder bedrog (Opb. 14:5) te staan, willen zij van God de goedkeuring ontvangen om Zijn oprechte kinderen uit de Charta Oecumene kerken te roepen (Opb. 18:4). Van Gods volk der ZDA wordt verwacht dat ze wederom kunnen profeteren (Opb. 10:7-11) en de verborgenheden vanuit de Bijbel kunnen uitleggen, maar ook vanuit alle Bijbelboeken het verlossingsplan kunnen uitleggen.