Belangrijk voor onze eindtijd;
Hier onder vindt u de Staatkundige eerste aanzet, om tot een makkelijk invoeren van de Zondagswet te komen.
Met deze regeling lezen we heel duidelijk dat we de huisgemeente periode heel snel naderen, omdat we niet meer, in de kerken vrij mogen belijden wat Gods Bijbelse profetieën ons profeteren. We worden als het ware onder curatele gesteld door de Staat, zij controleren alles, zelf wat er van de kansel (of nu al podiums) gezegd wordt, hierbij wil men de predikers zelfs committeren door een eed af te sluiten.
Advies bestudeer voor u zelf het belangrijke boek "Grote strijd tussen Christus en satan", waardoor u zich kunt inleven om u op deze situatie voor te bereiden.
 
Klik hier (of helemaal onder) voor de link en om te down-loaden van het boek; "Grote conflict tussen Christus en satan" 
 
Wij hopen dat u, met ons, beseft dat we nog maar weinig tijd hebben, om Gods oprechte kinderen in alle kerkgemeenschappen te waarschuwen, over hetgeen er staat te gebeuren. Zijn wij wel bereid en ook goed voorbereid, om met God samen te kunnen en te mogen werken?

Ook zien we, hieronder in deze video link, dat President Trump een nationale gebedsdag op zondag afkondigt. (de eerste werkdag van de week)

Afkondiging Nationale gebedsdag op zondag!

Wij wensen u Gods onmisbare zegen toe bij uw studie, 

De medewerkers van ZIJN Boodschap

(zie onderstaande meerdere links)

 

 

 


 
Hier onder de directe link met de informatie;

https://visie.eo.nl/2017/05/waalse-wet-tegen-moslimradicalisering-treft-ook-kerken/

 
De Waalse overheid wil met wetgeving godsdienstige radicalisering tegengaan. Religieuze gebedshuizen worden tot verregaande transparantie gedwongen.

Waalse wet tegen moslimradicalisering treft ook kerken

Overheid legt verregaande maatregelen op

8 mei 2017 in Nieuws

De Waalse overheid wil met wetgeving godsdienstige radicalisering tegengaan. Religieuze gebedshuizen worden tot verregaande transparantie gedwongen. Kerken zijn niet blij met deze ontwikkeling. ‘Ook wij worden hiermee opgezadeld, terwijl het over moskeeën gaat.’

Om islamitische radicalisering tegen te gaan, werkt de Waalse overheid sinds 2014 aan regelgeving die alle godsdienstige stromingen die een gebedshuis hebben, verplicht zich te registreren. Om door de overheid erkend te worden, moet een enorme hoeveelheid informatie verstrekt worden. Bestuurders, maar ook ‘bedienaren van de eredienst’ (pastoor, predikant, imam, …) moeten een eed afleggen, waarin naleving van onder andere de grondwet wordt gezworen.

Papierwinkel

Godsdienstige gemeenschappen moeten een grote hoeveelheid informatie geven. Zij moeten niet alleen de naam, vestigingsplaats en juridische structuur bekend maken, maar moeten ook gedetailleerde informatie verstrekken over de bestuurders en de geestelijk leiders van het gebedshuis. Verder moeten er verzekeringscontracten en gebruiksvergunningen overlegd worden. Om inzicht te krijgen in de omvang van de betreffende geloofsgemeenschap wil de overheid weten hoeveel mensen er in de gebedsplaatsen komen.

Eed

Van de bestuurders en de voorgangers wordt verwacht dat zij een eed afleggen. Zij moeten onder andere verklaren dat zij de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens naleven. Verder moeten zij zweren dat zij zich niet inlaten met activiteiten die hiertegen ingaan en dat zij de nodige inspanningen zullen plegen om ervoor te zorgen dat de geloofsgemeenschap die zij vertegenwoordigen zich daar eveneens aan houdt.

De burgemeester of de provinciegouverneur neemt de eed af. Het afleggen van een eed gebeurt tot nu toe alleen door ambtenaren. Kerken hebben er moeite mee dat hun bestuur en voorganger op dezelfde manier behandeld worden.

Ongelukkige situatie

Dr. Geert W. Lorein, die voorzitter is van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België, is niet blij met deze ontwikkelingen. “Met een aantal elementen hebben we helemaal geen moeite, maar er is een verschil tussen onze wens om zichtbaar te zijn in de maatschappij en een overheidsverplichting om allerlei informatie mee te delen. We snappen dat het eigenlijk om moskeeën gaat. Als het sociologische landschap niet veranderd zou zijn, zou dit decreet ook nooit geschreven zijn. Ondertussen zitten wij er wel met de problemen en ook met de problemen van niet-erkenning. Voor elke religieuze gemeenschap wil men een behoorlijke registratie. Voor een schaakclub is dit niet het geval.”

De overheid wil de ontwikkelingen beter in kaart brengen en doet dat door middel van controle. Volgens dr. Lorein kan de overheid beter regelmatig met geloofsgemeenschappen in gesprek gaan: “Waarschijnlijk krijg je op die manier veel betere informatie.”

Niet-geregistreerde geloofsgemeenschappen, die dus geen erkenning hebben, worden clandestien genoemd.

Huidige aanvragen

Op dit moment lopen er een aantal erkenningsaanvragen van protestants-evangelische kerkgemeenten bij het Waalse gewest en daarin zit geen beweging. Dr. Lorein hoopt dat de komende ontwikkelingen ervoor zorgen dat daar verandering in komt. Erkenning zorgt er ook voor dat voorgangers van gebedshuizen door de overheid worden betaald.

Ingangsdatum van de nieuwe wet

Dr. Lorein heeft de indruk dat het decreet nog in dit parlementaire jaar afgekondigd gaat worden: “Het is de bedoeling dat het op korte termijn gebeurt.”

 


 

Een hoofdstuk uit de "Geest der Profetie" - Uit De Schatkamer der Getuigenissen deel-2 blz. 155-161 

 

 

Hoofdstuk 36 uit de "Geest der profetie" - Uit De Grote Strijd tussen Christus en satan blz.499-508 

 

 

Het gehele boek uit de "Geest der Profetie" - De Grote Strijd tussen Christus en satan" (de Conflict serie)