De term “de koning van het noorden” uit het Bijbelboek Daniel is wel een van de belangrijkste termen die in de Bijbel wordt gebruikt voor de eindtijd. Als we deze term niet goed interpreteren kunnen we nooit goed de profetische inzichten en lijnen in onze tijd begrijpen. (laat staan opnieuw profeteren Opb. 10:11) Satan weet dit, en als hij over deze term een misvatting kan aanbrengen zal hij hier veel terrein winnen, om Gods oprechte kinderen te misleiden. Dit geldt niet alleen voor de term "de koning van het noorden" maar ook voor de term "Gerechtigheid door Geloof" en "Het Gedurig" en vooral de tweede getuige voor de 2300 avonden en morgens van Dan. 8:14, "de 2520" (hetgeen betekent; "gewogen, gewogen en te licht bevonden"). Niet alleen de hiervoor opgenoemde begrippen zijn door de handlangers van satan vertroebeld, maar nog veel meer, om vooral de wederkomst van Christus te vertragen en ook om het opnieuw kunnen profeteren uit Opb. 10:7+11, te niet te doen. Veel Zevende-dags Adventisten zowel leken als leiders doen er alles aan, om Gods werk, met het Nieuwe Licht, binnen Zijn volk tegen te staan, waarin men van zichzelf denkt, dat men toch wel heel goed bezig is, om vele dwalingen tegen te staan. Dit gaat zover dat men de pionier standpunten van voor 1844 al heeft verworpen en nog erger dat men de "Geest der Profetie" gaat verwerpen, met als eind resultaat dat men aan de Bijbel gaat twijfelen. (lees; Bijbelcommentaren 316+356) Ook dit laatste was bij Uriah Smith het geval (zie voor meer informatie "De Profetenschool van ZIJN Boodschap - Deel B). We kunnen u alleen maar waarschuwen, "dat sterren (leiders) zullen vallen" (volgens de geschriften E.G.White) en dat er al heel veel sterren zijn gevallen zoals in de afgelopen jaren is gebleken. Zelfstandig Bijbelstudie blijft een vereiste voor een ieder die het "Rondborstig Getuigenis" en de "Luide Roep" wil brengen. Bidden, waakzaamheid (is zelfstandig studeren) en wachten (dit is de uitsteltijd waarin de meeste fouten worden gemaakt) op Jezus Christus' leiding, voor Gods geboden houdend volk is een absolute vereiste!  

De term “nieuwe theologie” kwam in gebruik in de jaren rond 1970, toen zich een aantal bekende Zevende-dags Adventisten presenteerden, die een leer verkondigden die velen een mooie, nieuwe, christocentrische benaderingswijze toescheen. Deze leer sprak velen aan die waren vastgelopen in wetticisme of die onzeker waren over hun relatie met onze Heer.

Binnen Gods volk der Zevende-dags Adventisten is grote verwarring ontstaan als het om het tienden stelsel gaat.
Met dit document willen we iedereen, die gedoopt is binnen de Zevende-dags Adventkerk er op wijzen dat tijdens de doop een belofte aan God is gedaan, inclusief het tienden stelsel. Dit heeft God ingesteld onder Zijn uitverkoren volk (het overblijfsel) waardoor de priesters en Levieten (OT termen) hun werkzaamheden kunnen doen om zich voor te bereiden op de Luide Roep.

Redding is simpel. Ten minste, zo zou het moeten zijn. Maar de realiteit is dat over een periode van twee duizend jaar verschillende versies van het evangelie zijn ontwikkeld binnen het Christendom. Helaas, doordat enkele van deze versies zijn gepromoot door belangrijke figuren in de Christelijke geschiedenis, hebben valse versies van het evangelie aanzien en kredietwaardigheid gekregen, en verwarring is het onvermijdelijke gevolg geweest.

In het volgende hoofdstuk willen wij Daniël 11:40-45 bestuderen. De betekenis van deze 6 verzen in het boek Daniël waren tot op onze tijd niet duidelijk. Onze generatie heeft de verantwoordelijkheid, de vervulling van deze profetie te erkennen.
We zullen zien dat deze verzen een rij van gebeurtenissen laten zien, die direct tot op de tijd van het einde reiken. Daarbij zullen wij vaststellen, dat Daniël 11:40-45 – uitvoerig behandeld in Openbaring 13 t/m 18 – de gebeurtenissen toont, die Ellen White als “de laatste gebeurtenissen” beschrijft.

Bij deze studie zijn 4 belangrijke aannemingen vooropgesteld:

Leviticus 26:23-24
“Indien gij nog door deze dingen Mij niet getuchtigd zult zijn, maar met Mij in tegenheid wandelen, zo zal Ik ook met u in tegenheid wandelen en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden slaan.”

 

"Wij hebben de gewoonte om de oordelen en bedreigingen in het Woord van God te lezen als het openlijk aan de kaak stellen van andere mensen, maar betrekken het niet op onszelf. Wij zijn er dol op om alles op de Joden te betrekken, op basis van gelijkheid en rechtvaardigheid, terwijl het ook betrekking heeft op ons; heidenen. Door op deze manier te denken, zullen slechte, ongelovige afgodendienaars, moordenaars, hoereerders, overspelers, en alle leugenaars, weerstand bieden aan de kracht van Gods Woord, en zichzelf vleien, in hun begerige loopbaan, dat het vonnis verleden tijd is, en dat zij straffeloos door kunnen gaan met zondigen. Maar het is niet alleen deze gruwelijke klasse van de mensheid die het Woord van God verdraaien tot hun eigen veroordeling, maar velen van degenen die belijden vroom en zelfs leraren en uitleggers van het Woord te zijn, nemen dezelfde onheilige uitleg over en beperken daarmee de Heilige in Zijn oordeel en gerechtigheid. Dit betekent dat zij niet alleen de Schrift tot hun eigen veroordeling verdraaien, maar ook anderen, die hun verderfelijke wegen volgen, worden in dezelfde dwalingen geleid en de weg van de waarheid wordt gelasterd."

Hiram Edson leefde van 1806 -­‐1882 en was één van de meest belangrijkste pioniers van de Zevende Dags Adventisten. Hij was een landbouwer, lekenprediker en leider van de New York groep. Hij is o.a. bekend vanwege zijn aandeel in de introductie van de heiligdomsleer en het onderzoekend oordeel.

Tevens schreef br. Edson artikelen m.b.t. de zeven tijden of 2520 jaar van gramschap, genaamd “De Tijden der Heidenen” (The Times of the gentiles) Lukas 21:24. Deze artikelen zijn in 1856 in een serie van 6 uitgegeven in het magazine “Review and Herald”.

ZIJN Boodschap biedt u deze artikelen aan, vertaald in het Nederlands, om u kennis te laten maken met het Bijbelonderzoek van de pioniers der Zevendedags Adventisten in de tijd rond 1850 -­‐1860. U kunt hierin werkelijk ervaren wat het is om pionier te zijn op het gebied van Bijbelonderzoek, namelijk écht onafhankelijk Bijbelonderzoek doen naar tegenwoordige waarheid . Hiram Edson zocht naar Gods plan met Zijn volk in deze wereld en beschrijft in onderstaande artikelen zijn inzicht met betrekking tot de vervulling van de verzameling van Gods volk na een periode van verstrooiing van 2520 jaar.

ZIJN Boodschap biedt u met deze studie extra materiaal, om naast de presentaties van ZIJN Boodschap te gebruiken. Wij beseffen dat bepaalde onderwerpen zoals het “gedurig” niet eenvoudig te begrijpen zijn door alleen het zien van de presentaties, daarom zal dit schriftelijke materiaal een verwelkoming voor u zijn.

Als u de ontstane vervalsingen gaat inzien zult u ook begrijpen waarom het woord “gedurig” zo ontzettend belangrijk is voor de juiste inzichten in het totale verlossingsplan. Wij willen u daarom graag bemoedigen om door te gaan ook wanneer u het, na een of twee keer lezen nog niet verstaat. Dus blijf herhalen en bidden, want God zal u dan het juiste begrip van het “gedurig” geven, maar wel op Zijn tijd.