Inleiding: De kerk is het door God aangewezen werktuig om mee te werken aan de redding van de mensheid. Zij werd ingesteld tot dienen en haar zending is het Evangelie aan de wereld uit te dragen. Van meet af aan is het Gods bedoeling geweest dat Zijn volheid en Zijn toereikendheid door Zijn gemeente naar de wereld zullen worden weerkaatst. De leden van de kerk, die Hij uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht, moeten Zijn heerlijkheid verkondigen. De gemeente is de schatkamer van de rijkdommen van Christus' genade; en door de gemeente zal ten slotte de laatste en volle uitstorting van Gods liefde openbaar gemaakt worden, zelfs aan “de overheden en machten in de hemelse gewesten". (Efeze 3 : 10) 

 

Inleiding: In de Ere-Diensten- en Profetenscholen van ZIJN Boodschap, worden vele citaten vanuit de "Geest der Profetie" toegevoegd. Het is daarom verstandig om Bijbel Commentaren van E.G.White in uw bezit te hebben. Maar voor diegene welke niet bij machte zijn om dit boek in hun bezit te krijgen, hebben wij de belangrijkste delen op het internet aangeboden. In de toekomst zult u meer specifieke onderwerpen op het internet zien verschijnen, waardoor u deze kunt download. 

 

Inleiding: De kerk is het door God aangewezen werktuig om mee te werken aan de redding van de mensheid. Zij werd ingesteld tot dienen en haar zending is het Evangelie aan de wereld uit te dragen. Van meet af aan is het Gods bedoeling geweest dat Zijn volheid en Zijn toereikendheid door Zijn gemeente naar de wereld zullen worden weerkaatst. De leden van de kerk, die Hij uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht, moeten Zijn heerlijkheid verkondigen. De gemeente is de schatkamer van de rijkdommen van Christus' genade; en door de gemeente zal ten slotte de laatste en volle uitstorting van Gods liefde openbaar gemaakt worden, zelfs aan “de overheden en machten in de hemelse gewesten". (Efeze 3 : 10) 

Inleiding: In het hart van ieder mens, ongeacht tot welk ras hij behoort of tot welke stand hij gerekend wordt, is er een onuitsprekelijk verlangen naar iets dat hij op dit ogenblik niet bezit. Dit verlangen is in het wezen van de mens ingeplant door een barmhartige God, opdat niemand tevreden zou zijn met de huidige toestand of verworven bekwaamheden, hetzij deze slecht, goed of beter zijn. God verlangt, dat de mens het beste zal zoeken, en het zal vinden als een eeuwige zegen voor zijn ziel. (klik en lees verder voor vervolg) 

 

Inleiding: Het bijzondere boek "Last day Events"  uit de "Geest der Profetie" is belangrijk om bij de studie's van ZIJN Boodschap te gebruiken. Dit boek wordt ook elders te koop aangeboden, echter wel met de kanttekening dat deze vertaling geen recht doet aan de Engelse vertaling van E.G.White. We hebben dit boekje daarom geheel opnieuw vertaald, welliswaar electronisch, maar wel zonder fouten en daarom een betrouwbaarder uitgave. Het boek is in A4 formaat en in A5 formaat te downloaden. Van het laatste formaat kunt u dus zelf een boekje in A5 formaat uitprinten.    Wij wensen u Gods zegen toe bij uw studie. 

Inleiding: "Dit boekje is samengesteld onder de leiding van de Uitgevers afdeling van de Generale Conferentie, als antwoord op het verzoek van velen om iets meer uitgebreider uit te brengen dan het – handboek voor colporteurs, wat enige jaren geleden uitgebracht is. Daarna is ander werk m.b.t. het colporteurwerk uitgegeven door dezelfde auteur, en dit hebben wij getracht op te nemen in deze editie. Er is vrijstelling gegeven aan de gebonden delen van de Getuigenissen en andere geschriften waarin dit onderwerp naar voren kwam. De vrijgegeven gedeelten voor – handboek voor colporteurs – komen nergens anders voor. De neven rubrieken zijn toegevoegd door de samenstellers, als een hulpmiddel om snel de verlangde informatie te vinden, een poging is gemaakt ze op de tekst te baseren. Terwijl het oude handboek ongetwijfeld een grote zegen was voor het werk van de evangelie colporteurs, zal deze uitgave en verbeterde versie een nog grotere dienst bewijzen aan degenen die hun leven aan deze hoge roeping willen wijden." 

 

"De Bergrede is de zegen van de Hemel voor de wereld – een stem van de troon van God. Zij is aan de mensheid gegeven om voor hen te dienen als leefregel en licht vanuit de hemel; hun hoop en troost wanneer ze wanhopig zijn; hun vreugde en bemoediging in alle wisselvalligheden en op alle levenspaden. Hier, uit de Vorst van alle predikers, de Meester Leraar, de woorden die de Vader Hem gaf om te spreken.

 

De zaligsprekingen zijn een groet van Christus: niet alleen aan de mensen die geloven, maar aan het hele menselijk gezin. Het lijkt, alsof Hij voor een moment vergeten is, dat Hij in de wereld is en niet in de hemel. Hij maakt gebruik van de begroeting, die in de wereld van het licht gebruikelijk is. Zegeningen vloeien van Zijn lippen, zoals een stroom aan rijk leven, die naar buiten gutst, wanneer deze lang is tegengehouden.

 

 

Dit werk begint op de scheidingslijn van twee tijdperken. Aan de oudtestamentische periode is een einde gekomen. God heeft de mens, die door zijn eigen verkeerde beslissing het kwaad in zijn leven toeliet, vele malen en op vele manieren van zijn heilloze weg willen afbrengen. Daartoe koos Hij onder meer een volk uit dat onder Zijn leiding een toonbeeld voor alle naties moest worden. (klik en lees verder voor vervolg)

Ondanks zijn geestelijke rijkdom faalde Israël echter herhaaldelijk en zijn definitieve mislukking werd bezegeld door een tragisch dieptepunt: de bloedige strijd om Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Chr. Enkele decennia daarvoor was in de heilsgeschiedenis evenwel een nieuw tijdvak ingeluid; de door Christus gestichte zuivere, geestdriftige, apostolische gemeente begon haar vreedzame opmars en onstuitbare triomftocht te midden van het Grieks-Romeinse heidendom, „overwinnende en om te overwinnen”. 

De liefdevolle Verlosser zegt tot elk oor: ‘Kom tot Mij.’ Zijn hart gaat vol liefde uit naar allen die van God zijn afgedwaald. Iedereen die er echt naar verlangt door Jezus gevonden te worden en in Hem een schuilplaats te vinden, heeft de mogelijkheid terug te keren naar het Vaderhuis. (klik en lees verder voor vervolg)