De antichrist

John Wyclif over de antichrist:
'De schisma en al de strijd en corruptie ... baanden de weg voor de Hervorming, omdat de mensen de ware aard van het pausdom gingen inzien. In een traktaat dat hij uitgaf onder de titel „On the Schism of the Popes" (Over het Schisma der Pausen) riep Wyclif de mensen op om er eens over na te denken of die twee priesters geen gelijk hadden wanneer ze elkaar de antichrist noem­den. Hij zei: „God wil de duivel niet langer door één priester laten regeren, maar... Hij heeft een scheuring teweeggebracht tussen de twee, zodat de mensen door Christus allebei makkelijker kunnen overwinnen.' (K. Vaughan, Life and Opinions of John Wycliffe, vol.2, p.6).

Maarten Luther
Toen Luther de pauselijke bul ontving, zei hij: „Ik veracht en verwerp deze bul, omdat zij goddeloos en vals is... Christus zelf wordt erin veroordeeld ... Ik ben blij dat ik zoveel moet lijden voor de beste zaak ter wereld. Ik voel me al heel wat vrijer. Nu weet ik tenminste dat de paus de antichrist is en dat hij op de troon van Satan zit" (D'Aubigné, b.6, ch.9).

Toch bleef het bevelschrift van Rome niet zonder uitwerking. Gevangenschap, foltering en het zwaard waren wapens die gehoorzaamheid konden afdwingen. De zwakke, bijgelovige massa beefde voor het decreet van de paus. Velen sympathiseerden wel met Luther, maar vonden dat hun leven te veel waard was om het voor de Hervorming in de waagschaal te stellen.

Alles scheen erop te wijzen dat dit de genadeslag voor het werk van de hervormer zou zijn.

Maar Luther was nog altijd even onbevreesd. Rome had haar banvloeken over hem uitgesproken. De wereld keek toe. Iedereen was er zeker van dat hij zijn verzet met de dood zou moeten bekopen of zou moeten zwichten. Maar met volle overtuiging verwierp hij het vonnis van de paus en verklaarde in het openbaar dat hij vastbesloten was de­finitief met Rome te breken. In aanwezigheid van studenten, geleerden en burgers van elke stand verbrandde Luther de pauselijke bul, samen met de kerkelijke wetten, de pauselijke beslissingen en sommi­ge werken waarin de macht van de paus werd verdedigd.

„Mijn vijanden hebben door het verbranden van mijn boeken in de geest van het gewone volk afbreuk gedaan aan de waarheid en zijn erin geslaagd hun ziel te verwoesten. Daarom heb ik hun boeken ook verbrand. Dit is het begin van een ernstige strijd. Tot nu toe heb ik de paus heel zacht aangepakt. Ik ben dit werk in opdracht van God begonnen. Het zal zonder mij, maar door Zijn macht, worden voltooid" (Ibid., b.6, ch.10).

De huidige protestantse kerken

Veel protestantse kerken volgen Rome’s voorbeeld van de verderfelijke verbintenis met „de koningen der aarde”; de staatskerken door hun betrekkingen met de wereldlijke overheid en de andere kerken doordat zij ernaar streven de gunst van de wereld te winnen. De term „Babylon” - verwarring - is heel toepasselijk voor deze instellingen, daar ze allemaal beweren dat hun leer bijbels is, maar toch in een bijna ontelbaar aantal sekten met zeer tegenstrijdige geloofspunten en theorieën uiteenvallen.

Naast een zondige verhouding met de wereld hebben de kerken die zich van Rome hebben afgescheiden nog andere kenmerken. Een rooms-katholiek werk beweert dat, „als de kerk van Rome ooit schuldig is geweest aan afgodendienst in verband met de heiligen, haar dochter, de ‘Anglicaanse Kerk’, daar even schuldig aan is, daar tien van haar kerken aan Maria zijn gewijd tegen één die aan Christus is gewijd.” (Richard Challoner, The Catholic Christian Instructed, Preface, pp. 21, 22).

In „Een verhandeling over het Millennium” zegt dr. Hopkins: „Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de antichristelijke geest en gebruiken beperkt zijn tot wat men tegenwoordig de kerk van Rome noemt. De protestantse kerken hebben veel anti-christelijke elementen en zijn nog lang niet volledig gezuiverd van... verdorvenheid en ongerechtigheid.” (Samuel Hopkins, Works, vol. 2, p. 328). Dr. Guthrie schrijft over de afscheiding van de presbyteriaanse kerk van die van Rome het volgende: „Driehonderd jaar geleden trad onze kerk met een open Bijbel in haar banier en met de leus ‘Onderzoekt de Schriften’ uit de Rooms-Katholieke Kerk.” Hij stelt dan de belangrijke vraag: „Zijn wij wel volledig uit Babylon gegaan?” (Thomas Guthrie, The Gospel in Ezekiel, p. 237).

Uit: De Grote Strijd

Hieronder vindt u een boekenadvies, om de boeken te bestellen kunt u op de afbeelding klikken.

De grote strijd Het Grote Conflict De Nieuwe Wereldorde

De Grote Strijd (hard kaft)

Het Grote Conflict

De Nieuwe Wereldorde


Serie-2_Basis-15-De dieren uit de Bijbelse geschiedenis DEEL 1

Daniel 7:17+23; "Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen. ... Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen."

Serie-2_Basis-16-De dieren uit de Bijbelse geschiedenis DEEL 2
Serie-2_Basis-16-De dieren uit de Bijbelse geschiedenis DEEL 2

Openbaring 13:1,3,11; "En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. ..." "...en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. ..." "En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als een draak."

Serie-2_Basis-17-De Openbaring onthult de antichrist DEEL 1
Serie-2_Basis-17-De Openbaring onthult de antichrist DEEL 1

1 Johannes 2:22; "Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent." 2 Thessalonicenzen 2:3-4; "Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs."

Serie-2_Basis-18-De Openbaring onthult de antichrist DEEL 2
Serie-2_Basis-18-De Openbaring onthult de antichrist DEEL 2

"Na de overwinningen van de Ceasar's van Rome, kwamen de overwinningen van de pausen van Rome. Toen Constantijn zijn zetel verliet, gaf hij zijn zetel aan de Paus." (Labianca, University of Rome). Hosea 4:6; "Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

De Paus en de val van het Communisme - Daniël 11:40
De Paus en de val van het Communisme - Daniël 11:40

Dit interview met de journalist Carl Bernstein, schrijver van het boek 'His Holiness' over paus Johannes Paulus II, geeft meer inzicht in de bepalende rol die de paus heeft gespeeld in de ondergang van het Communisme en de Sovjet-Unie in 1989. Zonder dat deze schrijver het weet beschrijft hij de vervulling van de profetie beschreven in Daniël 11:40: "de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen e...


Zie de complete serie 'ZIJN Boodschap in de Profetie" hier.

Verwante items: