ZIJN Boodschap in de Profetie

Serie-2_Basis-01-De voleinding van de profetie DEEL 1B
Serie-2_Basis-01-De voleinding van de profetie DEEL 1B

Openbaring 1:3; Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij. Openbaring 22:10; Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij.

Serie-2_Basis-02-De voleinding van de profetie DEEL 2B
Serie-2_Basis-02-De voleinding van de profetie DEEL 2B

Daniël 12:4; "En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden." Mattheus 24:14; "En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen."

Serie-2_Basis-03-De opname uit Openbaring DEEL 1
Serie-2_Basis-03-De opname uit Openbaring DEEL 1

Mattheus 24: 24-27; "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, ... Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen."

Serie-2_Basis-04-De opname uit Openbaring DEEL 2
Serie-2_Basis-04-De opname uit Openbaring DEEL 2

1 Thessalonicenzen 4:16; "De Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;" 2 Thessalonicenzen 2:8; "En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;"

Serie-2_Basis-05-De oorsprong van het kwaad DEEL 1
Serie-2_Basis-05-De oorsprong van het kwaad DEEL 1

Jesaja 14:12-14; Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeide in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Serie-2_Basis-06-De oorsprong van het kwaad DEEL 2
Serie-2_Basis-06-De oorsprong van het kwaad DEEL 2

Johannes 8:44; "Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen."

Serie-2_Basis-07-Redding vanuit de hemel DEEL 1
Serie-2_Basis-07-Redding vanuit de hemel DEEL 1

Romeinen 8:31-32; Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Serie-2_Basis-08-Redding vanuit de hemel DEEL 2
Serie-2_Basis-08-Redding vanuit de hemel DEEL 2

Filippenzen 2:13; "Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen." Filippenzen 1:6; "Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;"

Serie-2_Basis-09-Het Heiligdom DEEL 1
Serie-2_Basis-09-Het Heiligdom DEEL 1

Johannes 14:6; "Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij." Psalm 77:14; "O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?"