De Liefde van ZIJN Boodschap

Serie-1_Basis-01-God houdt van mensen
Serie-1_Basis-01-God houdt van mensen

De prijs, die voor onze redding werd betaald, het onmetelijke offer van onze hemelse Vader, Die Zijn Zoon gaf om voor ons te sterven, behoort ons een verheven begrip te geven van wat wij door Christus kunnen worden. ... De onmetelijke liefde van God voor een wereld, die Hem niet liefhad. Deze gedachte verzacht het hart en brengt de mens ertoe zijn geest aan de wil van God te onderwerpen.

Serie-1_Basis-02-De zondaar heeft Christus nodig
Serie-1_Basis-02-De zondaar heeft Christus nodig

De zondaar zou nooit gelukkig kunnen zijn in de aanwezigheid van God. Hij zou zich terugtrekken, uit het gezelschap van heilige wezens. Zelfs al zou hij in de hemel worden toegelaten: hij zou er geen vreugde aan beleven. De geest van onzelfzuchtige liefde, die daar heerst, waar elk hart is afgestemd op het hart van Hem, Die oneindig is in liefde, zou geen aanknopingspunt hebben in zijn innerlijk.

Serie-1_Basis-03-Berouw
Serie-1_Basis-03-Berouw

Er zijn veel mensen, die de ware betekenis van "berouw" niet begrijpen. Velen hebben er spijt van, dat ze verkeerde dingen deden en brengen zelfs een uitwendige hervorming aan, omdat ze bang zijn, dat ze door hun verkeerde daden onheil over zichzelf zullen brengen. Maar dit is geen berouw in de bijbelse betekenis van het woord. Zij hebben meer spijt over de nadelige gevolgen dan over de zonde. Op deze manier had ook Ezau berouw, toen hij zag dat hij zijn eerstgeboorterecht voorgoed kwijt was. Bileam, verschrik...

Serie-1_Basis-04-Het belijden van schuld
Serie-1_Basis-04-Het belijden van schuld

Wie zich niet voor God heeft vernederd en niet zijn schuld heeft erkend, heeft aan de eerste voorwaarde om aanvaard te worden niet voldaan. Als we dat berouw, waar we nooit spijt van zullen krijgen, nog niet hebben ervaren, en als we nog niet met oprechte innerlijke nederigheid en met een "gebroken geest" onze zonde hebben beleden, vol afschuw over het kwaad dat we deden, hebben we nooit echt verlangd naar vergeving van onze zonden. En als we daar nooit naar hebben verlangd, hebben we nog nooit Gods vrede gevo...

Serie-1_Basis-05-Toewijding
Serie-1_Basis-05-Toewijding

God wil ons genezen, ons bevrijden. Maar omdat dit een totale verandering vergt, een vernieuwing van ons gehele wezen, moeten we onszelf helemaal aan Hem overgeven. De strijd tegen ons eigen-ik is de zwaarste strijd, die te strijden valt. Het ondergeschikt maken van het eigen-ik, ons volledig onderwerpen aan de wil van God, vraagt strijd. Maar men moet zich aan God overgeven, voordat men vernieuwd kan worden in heiligheid. Onszelf aan God geven, betekent dat we alles opgeven, dat ons van Hem kan scheiden. Da...

Serie-1_Basis-06-Geloof en aanvaarding
Serie-1_Basis-06-Geloof en aanvaarding

U hebt uw zonden beleden en er van harte afstand van genomen. U hebt besloten om uzelf aan God te geven. Ga dan nu naar Hem toe en vraag Hem of Hij uw zonde wil afwassen en u een nieuw hart wil geven. Geloof dan dat Hij dit gedaan heeft, omdat Hij het beloofd heeft. Dat is de les die Jezus de mensen tijdens Zijn verblijf op aarde leerde, dat we moeten geloven dat we de gave, die God ons belooft, hebben ontvangen.

Serie-1_Basis-07-De toets van het discipelschap
Serie-1_Basis-07-De toets van het discipelschap

Wanneer het hart vernieuwd is door Gods Geest, zal het leven van dat feit blijk geven. Hoewel we zelf niets kunnen doen om onze harten te veranderen en onszelf in overeenstemming te brengen met God; hoewel we in geen enkel opzicht op onszelf of onze eigen goede werken moeten vertrouwen, zal toch ons leven openbaren of de genade van God in ons woont. In ons karakter, in onze gewoonten, in wat we nastreven zal verandering zichtbaar zijn. Er zal een duidelijk en onbetwistbaar contrast zijn tussen wat geweest is e...

Serie-1_Basis-08-Groeien in Christus
Serie-1_Basis-08-Groeien in Christus

Alle wijsheid en kundigheid, waarover de mens beschikt, is niet in staat om zelfs het kleinste voorwerp in de natuur tot leven te brengen. Alleen door het leven, dat van God afkomstig is, kunnen planten en dieren leven. Zo kan alleen door het leven, dat van God komt, het geestelijk leven in het menselijk hart worden gewekt. Tenzij iemand geboren is "van omhoog" (1 Johannes 5:1), kan hij het leven, dat Jezus kwam brengen, niet ontvangen.

Serie-1_Basis-09-Het dagelijks leven
Serie-1_Basis-09-Het dagelijks leven

Als de liefde van Christus in het hart als iets kostbaars is geborgen, is deze als een aangename geur, die niet verborgen kan blijven. De heilige invloed ervan zal door allen, met wie we in aanraking komen, worden gevoeld. De Geest van Christus in het hart is als een bron in de woestijn. Iedereen wordt erdoor verfrist en hij maakt hen, die op het punt stonden om verloren te gaan, begerig naar het water des levens. De liefde voor Jezus zal tot uiting komen in een verlangen om te werken zoals Hij werkte, tot zeg...